เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๒. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
    ระดับประถมศึกษา เล่มสีฟ้า ดาวน์โหลด
๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เล่มชมพู
     ดาวน์โหลด

๔. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด

๕ คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา ดาวน์โหลด
๖. โปรแกรมคำนวนคะแนน 15 มาตรฐาน ดาวน์โหลด
๗.โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf ดาวน์โหลด
 
เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
แก้ไข เอกสาร เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด


เอกสารเผยแพร่โรงเรียนสุนทรวัฒนา 2554
1. ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
2. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
3. แผนงานโครงการโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
4. รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่โรงเรียนสุนทรวัฒนา 2555
1. ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
2. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
3. แผนงานโครงการโรงเรียนสุนทรวัฒนาา 2555 ดาวน์โหลด
4. รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนสุนทรวัฒนาา ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

เอกสารเกี่ยวกับแม่บท/กฎหมาย
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2554-2556 ดาวน์โหลด
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ดาวน์โหลด


ที่มา:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser